Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

www.andrzejkonopka.cz

 

I. Správce osobních údajů

Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL

Ratułów 54a

34-407 Ratułów (v Polsku)

DIČ: 7351001201

REGON: 490236540

e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl

+48 660 47 32 69 (v Polsku)

 

II. Jak je postaráno o Vaše osobní údaje :

1. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”).

2. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:

 1. zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých se údaje týkají;
 2. shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
 3. přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 4. řádné a v případě potřeby aktualizované;
 5. přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 6. zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen: „EHP“). V souvislosti s provozem Internetového obchodu může docházet k předávání Vašich osobních údajů i do zemí mimo EHP, kde subjekt spolupracující se Správcem spravuje dle zadání Správce nástroje pro zpracování osobních údajů. Takové předání osobních údajů, je vždy realizováno pouze v nezbytném rozsahu.

4. V případě předávání osobních údajů subjektům se sídlem mimo EHP Správce zajišťuje aplikaci požadavků uvedených v kapitole 5 GDPR, včetně použití vhodných záruk předávání v podobě standardních smluvních doložek přijatých na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme:

1. Pokud si u nás objednáte zboží nebo služby, potřebujeme od Vás údaje pro dokončení objednávky. Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom Vám zboží doručit. Tyto údaje jsou pro nás důležité, tudíž je máme jako povinný údaj během dokončení objednávky či registrace. Vaší emailovou adresu potřebujeme pro zasílání potvrzení objednávek, která slouží jako potvrzení kupní smlouvy.

2. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a nákupy v rozhraní webu.Zákazník může sám kdykoliv provádět evidenční změny údajů zavedených do systému Internetového Obchodu.

3. Zákazník, který má vytvořený účet v internetovém obchodě, může kdykoli požádat zákaznické oddělení o jeho odstranění. Zrušení účtu je nevratné a znamená odstranění veškerých dat zákazníka. Obnova tohoto účtu nebude možná.

4. Údaje, které potřebujeme: Jméno a příjmení, Doručovací Adresa, Telefonní číslo, Emailová adresa, IČ (pouze firmy nebo prodejci).

 

IV. Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje :

1. Osobní údaje jsou zpracovávány k účelům, jež jsou uvedeny níže, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na konkrétním účelu zpracování. Pro některé účely zpracování je možné zpracovávat osobní údaje přímo na základě zákonného právního základu, kde se nevyžaduje souhlas zákazníka s takovým zpracováním osobních údajů, přičemž druhou skupinu pak tvoří zpracování, jež je možné pouze se souhlasem zákazníka.

2. Ke zpracování osobních údajů, k němuž se nevyžaduje souhlas zákazníka, je dán následující právní základ:

 1. zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník - zejm. pro účely realizace kupní smlouvy, zahrnující vyřízení objednávky, vytvářet, spravovat a spravovat účet nebo účty, plnění ze smlouvy zahrnující související komunikaci se zákazníkem, předání zboží k přepravě zboží a konečný prodej objednaného zboží a jeho dodání zákazníkovi a vyúčtování příslušné kupní ceny - a to po dobu trvání smluvního vztahu, resp.po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 2. zpracování pro splnění právních povinností, které jsou uloženy správci - zejm. pro účely plnění účetních adaňových povinností správce - a to po nezbytně nutnou dobu dle zákonných lhůt, které jsou stanoveny právními předpisy (př. faktury vystavené správcem jsou v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, archivovány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, přičemž z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i uzavřené kupní smlouvy, resp. objednávky zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 3. zpracování pro účely ochrany oprávněných zájmů správce - jedná se o zpracování osobních údajů pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, které je možné provádět bez souhlasu zákazníka, avšak při naplnění existence odpovídajícího zájmu správce, kterým je potřeba zpracování údajů pro evidenci dlužných pohledávek a uplatňování nároků správce z uzavřených kupních smluv (soudní, popř. exekuční vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory, uplatňování pojistných nároků, atp.), řešení nároků zákazníků (reklamace, odstoupení od smlouvy, atp.) a budoucích dotazů a stížností zákazníků, včetně zajištění důkazů pro případ budoucích soudních sporů, jichž bude správce účastníkem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

3. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Není-li výše stanoveno výslovně jinak, jsou osobní údaje zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, zejm. po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který správci umožňuje osobní údaje zákazníka zpracovávat, a archivovány dle lhůt uložených právními předpisy.Po ztrátě zákonného důvodu je prováděn výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány se souhlasem zákazníka, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nejdéle pak po dobu trvání uděleného souhlasu zákazníkem či do okamžiku jeho odvolání.

 

V. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme :

1. Příjemci osobních údajů Kupujícího mohou být subjekty realizující na příkaz Prodávajícího objednávku a zabývající se jejím vyřízením: zásilkové firmy/ dodavatelé zboží, účetní firmy, montážní servisy, dodavatelé IT řešení, firmy podporující platby, banky, pojišťovny, vindikační firmy, firmy poskytující marketingové služby, dodavatelé skladovacích služeb, dodavatelé telekomunikačních služeb, firmy zabývající se skartací, advokátní kanceláře, oprávněné státní orgány.

 

VI. Jaké máte práva:

1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

2. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. Budeme však rádi, pokud budete problémy řešit nejprve s námi.

3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

VII. Cookies

1. Cookies jsou malé soubory obsahující písmena a číslice, které se prostřednictvím internetového prohlížeče odesílají do počítače či chytrého telefonu, kde se ukládají na pevném disku. Hlavním úkolem tohoto souboru je rozlišení a identifikace jednotlivých uživatelů webových stránek.

2. Soubory „cookies” jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče. Soubory Cookies se používají k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení a personalizaci obsahu webových stránek.

3. Soubory cookies shromažďují různé druhy informací, které zpravidla neumožňují Vaši identifikaci. Některé informace v závislosti na jejich obsahu a použití však mohou být přiřazeny ke konkrétní osobě, a jsou tedy považovány za osobní údaje. Jakékoliv soubory cookies s výjimkou nezbytně nutných můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. V rámci Internetového obchodu jsou používány dva základní typy souborů cookies:

 1. dočasné (session cookies) – jsou dočasnými soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení, dokud neopustíte webovou stránku nebo nevypnete software (webový prohlížeč); a
 2. trvalé (persistent cookies) – které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení po dobu uvedenou v podrobných informacích o souborech cookies v naší cookies liště nebo dokud je neodstraníte.

5. Kromě nezbytných souborů cookies (které používáme k zajištění správného fungování webu a jeho bezpečného používání) můžeme v rámci Internetového obchodu používat také následující typy souborů cookies:

 1. analytické a funkční - soubory cookies zaměřené na analýzu způsobu používání Internetového obchodu. Díky nim můžeme zjišťovat počet osob navštěvujících Internetový obchod, odhalovat nesrovnalosti v jeho fungování a zároveň jej neustále zlepšovat. Tyto soubory cookies Vám rovněž usnadňují používání Internetového obchodu (např. zapamatováním Vámi uvedených informací a nastavení);
 2. marketingové - soubory cookies, které se používají k prezentaci reklam přizpůsobených Vašim zájmům a mohou být rovněž použity k úpravě obsahu a reklam, které Vám předkládají třetí strany, se kterými spolupracujeme.

6. Návštěvník může nesouhlasit s aktivitami Správce prováděnými za účely výše uvedenými. Pokud návštěvník souhlasí s prezentací, vytvářením, přiřazením a realizací reklam, nabídek nebo akcí (slev) přizpůsobených jeho preferencím, může souhlas kdykoliv odvolat – nemá to však vliv na oprávněnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

7. Návštěvník může změnit způsob používání souborů „cookies” spravováním poskytnutých souhlasů v rámci soukromých nastavení na našich stránkách nebo v prohlížeči, včetně zablokování nebo odstranění těch, které pocházejí z Internetového obchodu (a dalších webových stránek). Chcete-li to provést, změňte nastavení prohlížeče. Způsob odstraňování se liší v závislosti na používaném webovém prohlížeči. Informace o tom, jak odstranit soubory „cookies” by měly být umístěny v sekci "Nápověda" vybraného webového prohlížeče. Odstranění souborů „cookies” není totožné s odstraněním osobních údajů získaných prostřednictvím souborů „cookies” Správcem osobních údajů.

8. Omezení používání souborů cookie na daném zařízení znemožňuje nebo významně ztěžuje řádné používání Internetového obchodu, například může být spojeno s problémy při přihlašování.

9. Stránky, na kterých se nacházíte, využívají službu Google Analytics, která ukládá soubory cookies. Díky tomu můžeme velice přesně a spolehlivě analyzovat způsoby užívání našich stránek návštěvníky. Všechny soubory o užívání stránek, které budou vygenerovány, budou uloženy v USA na serverech společnosti Google a to včetně IP adresy. Google má možnost poskytnout tato data třetím stranám a to v případě, že to bude vyžadovat zákon či třetí strana bude zpracovávat data přímo pro společnost Google. Ve většině případů bude Google využívat data pro účely vyhodnocování a k analýze pro provozovatele samotných stránek. V zájmu ochrany údajů nebude Google spojovat IP adresy s daty, kterými disponuje.

10. Všechny soubory cookie třetích stran: Google Analytics 4, Google Ads.

IdoSell Trusted Reviews
4.92 / 5.00 76 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-02-05
Very nice piece, true hand made!
2023-12-27
Kožich je krásně zpracovaný, šitý na míru a sedí perfektně. Měla jsem obavy, ale všechno dobře dopadlo. Moc hezké řešení u krku.
pixel