Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

www.andrzejkonopka.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem online obchodu www.andrzejkonopka.cz je:

Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL

Ratułów 54a

34-407 Ratułów (v Polsku)

DIČ: 7351001201

REGON: 490236540

e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl

+48 660 47 32 69 (v Polsku)

2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.andrzejkonopka.cz .

3. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.

4. Tyto obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části VIII. obchodních podmínek, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).

5. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky nebo rezervace zákazníkem.

6. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek.

 

II. Kupní smlouva

1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce).

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Zákazník dokončí objednávku s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „Objednávám a platím“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky.

4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

III. Platební podmínky

1. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně prostřednictvím internetového platebního systému (Paypal).
 2. platební kartou (Polocard).
 3. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího

CZK: PL 95 1240 1574 1213 0011 0491 5515, PEKAO S.A. Nowy Targ, SWIFT: PKOPPLPW.

3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené a dodáním zboží ve smluvené výši.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li v podmínkách akce/slevy uvedeno jinak.

6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

IV. Přeprava a dodání zboží

1. Dodání produktu je možné pouze na území České republiky.

2. Dostupné způsoby dodání Produktu jsou Zákazníkovi prezentovány na webových stránkách Internetového obchodu, a rovněž při zadávání Objednávky Zákazníkem.

3. Dostupné způsoby dodání mohou záviset na zvoleném způsobu platby nebo Produktu, mohou se změnit v případě zadání více Objednávek současně, zejména z důvodu Produktů, na které se vztahují.

4. Dodání Produktu Zákazníkovi a výše konečné platby může záviset na Zákazníkem zvoleném Produktu. Prodávající může v jím zvoleném čase stanovit finanční částku pro minimální hodnotu Objednávky, pro kterou je dodání Produktů, na které se vztahuje Kupní smlouva, bezplatné.

5. Celkový termín dodání Produktu Zákazníkovi (termín dodání) se skládá z doby přípravy Objednávky k odeslání Prodávajícím a doby dodání Produktu přepravcem. Termín dodání se počítá ode dne (připsání prostředků na bankovní účet Prodávajícího (v případě platby bankovním převodem, elektronické platby nebo platby platební kartou), nejdéle však 14 Pracovních dnů, pokud nebylo v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedeno jiné datum. Pokud je Objednávka zadána současně na několik Produktů s různými dodacími lhůtami, je datem dodání nejdelší uvedené datum.

6. Zákazník bude o stavu vyřizování objednávky informován prostřednictvím e-mailu podaného přes registraci nebo při složení objednávky.

7. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Produkt na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen převzít Produkt při dodání.

8. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9. Během přebírání zboží byste si měli zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet zboží, jaký jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat, zda balík není již na pohled poničený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozen, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav.

10. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím Produktu Zákazníkem.

11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky příslušného přepravce.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

 

V. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů.

2. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

3. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl .

4. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na internetových stránkách www.andrzejkonopka.cz .

5. V situaci, kdy Spotřebitel zvolí elektronickou formu odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen zaslat Spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy.

6. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet ode dne převzetí Produktu Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce a v případě Kupní smlouvy, která:

 1. zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány samostatně, v šaržích nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo
 2. spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu – od převzetí prvního z Produktů.

7. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit Spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývající ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání dostupného v Internetovém obchodě). Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější způsob standardního dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly ve výši přesahující náklady na nejlevnější způsob standardního dodání.

8. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, jakou použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, kterým mu nevzniknou žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo Spotřebitel neprokáže jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

9. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, ledaže Prodávající nabídl, že si Produkt vyzvedne sám. Spotřebitel hradí veškeré přímé náklady na vrácení Produktu z důvodu odstoupení od smlouvy, tzn. zejména náklady na balení, zajištění a odeslání Produktu. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím její platnosti. Spotřebitel vrací Produkt na adresu Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL, Ratułów 54a, 34-407 Ratułów (v Polsku).

10. V případě Zákonného práva na odstoupení od smlouvy odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.

11. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (§ 1837 občanského zákoníku).

 1. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

 

VI. Reklamácia /Práva z Vadného plnění

1. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi pokud je prodávaný Produkt v rozporu s Kupní smlouvou (zárukou), jsou uvedeny v obecně platných předpisech. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b Občanského zákoníku.

2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího. Reklamaci zakoupeného Produktu může Kupující uplatnit zejména písemně na adrese: Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL Ratułów 54a, 34-407 Ratułów (v Polsku)), e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl . Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

3. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců.Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním či na vadu, kterou způsobil kupující nebo třetí osoba.

4. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodná k účelu, pro který ji Spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
 3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

5. Prodávající dále odpovídá Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

 1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem
 2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

6. Článek VI.5 se nepoužije v případě, že Prodávající Spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil

7. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • Kupující – spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
 1. pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

9. V případě, že reklamaci uplatnil Kupující – spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

10. Produkt, jehož se reklamace týká, je vhodné doručit prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace, aby prodávající mohl reklamaci řádně posoudit

Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL

Ratułów 54a

34-407 Ratułów (v Polsku)

11. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

12. Prodávající bezplatně opraví nebo vymění produkt v přiměřené době a bez nepřiměřených obtíží vůči zákazníkovi, s přihlédnutím ke specifičnosti produktu a účelu, pro který jej zákazník pořídil.

13. Prodávající vrátí Zákazníkovi náležitou částku v důsledku řádného uplatnění práva na snížení ceny a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení žádosti zákazníka o snížení ceny.

14. V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě reklamace, zákazník neprodleně vrátí zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu produktu (vč. případných uplatněných účelných nákladů reklamace) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení produktu nebo dokladu o jeho vrácení.

 

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu

1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

2. Platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution) má usnadnit nezávislé, mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli přes Internet.Tyto spory se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových kupních smluv, nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli přebývajícími v Evropské Unii a podnikateli se sídlem v Evropské Unii.

3. Spotřebitel, který chce využít možnost alternativního řešení sporů týkajících se internetového obchodu, může podat svou stížnost prostřednictvím internetové platformy pro online řešení sporů, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

VIII. Ustanovení týkající se zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé

1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.

3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.

5. Prodávající, stejně jako jeho zaměstnanci, zmocnění zástupci a zmocněnci nenesou vůči Podnikateli, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, zplnomocněným zástupcům anebo zmocněncům odpovědnost za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku (pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak), ledaže by jimi byla škoda způsobena úmyslně.)

6. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím a Podnikatelem budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.

 

IX. Možnost zveřejnit recenzi na produkt

1. V rámci zveřejnění obsahu a jeho zpřístupnění zákazník obsah dobrovolně šíří. Zveřejněný obsah neodráží názory prodávajícího a neměl by být ztotožňován s jeho aktivitami. Prodávající není poskytovatelem obsahu, ale pouze subjektem, který k tomuto účelu poskytuje vhodné ICT zdroje.

2. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah. Kontaktním místem prodávajícího pro přímou komunikaci pro účely nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (akt o digitálních službách: eng: DSA) je: E-mailová adresa: e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl. Komunikace může probíhat ve slovenském jazyce.

3. Prodejce ověřuje recenze pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu nebo spojena s účtem uživatele.

4. Recenze produktů mohou být vydány pouze ve vztahu k produktům skutečně zakoupeným v internetovém obchodě prodávajícího a zákazníkům internetového obchodu, kteří recenzovaný produkt skutečně zakoupili.

5. Recenze mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách obchodu nebo v externí recenzenční službě, se kterou prodávající spolupracuje a na kterou odkazuje na webových stránkách internetového obchodu.

6. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo zjevné kupní smlouvy za účelem zanechání názoru na produkt.

7. Zákazník souhlasí s tím, aby Prodávající bezplatně používal názory nebo jiný obsah zveřejněný na webových stránkách Obchodu.

8. Prodejce nezveřejňuje ani nedává pokyny ostatním, aby zveřejňovali nepravdivé recenze nebo doporučení zákazníků za účelem propagace jeho produktů, ani neposkytuje sponzorované recenze.

9. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah, což znamená informace, které nejsou samy o sobě zákonné nebo odkazují na činnosti, včetně prodeje produktů.

10. Prodávající informuje, že názory zákazníků nejsou automaticky vyhodnocovány z hlediska zakázaného obsahu.

11. Klient není oprávněn:

 1. zveřejňování osobních údajů třetích stran v rámci vašeho používání služeb a šíření obrazu třetích stran bez zákonem požadovaného povolení nebo souhlasu třetí strany;
 2. Zveřejňování reklamního a/nebo propagačního obsahu v rámci vašeho používání služeb.
 3. zveřejňovat obsah, který odkazuje na jiné webové stránky;
 4. zveřejňovat obsah, který se vztahuje k produktům nebo činnostem, které jsou konkurenceschopné pro podnikání prodávajícího;
 5. zveřejňovat obsah, který podněcuje k násilí, nenávisti a diskriminaci z jakýchkoli důvodů, včetně genderových, sexuálních, národnostních, etnických, rasových nebo náboženských rozdílů;
 6. Zveřejňovat obsah, který obsahuje vulgární výrazy nebo jiný urážlivý obsah.
 7. zveřejňovat obsah, který představuje pokus o podvod nebo jakoukoli jinou činnost zakázanou zákonem;
 8. Zveřejňovat obsah, který porušuje autorská práva nebo osobní práva někoho jiného.
 9. zveřejňování obsahu, který porušuje jiná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

12. Zákazník prohlašuje, že:

 1. je oprávněn užívat autorské právo, práva průmyslového vlastnictví a/nebo práva s ním související k dílům, předměty práv průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a/nebo předměty práv souvisejících, které tvoří obsah;
 2. umístění a zpřístupnění osobních údajů, obrázků a informací týkajících se třetích stran v rámci služeb je zákonné, dobrovolné a se souhlasem subjektů údajů;
 3. souhlasí s tím, že umožní ostatním zákazníkům a prodávajícímu prohlížet zveřejněný obsah, jakož i opravňuje prodávajícího k jeho bezplatnému užívání v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek;
 4. souhlasí se změnami děl v souladu se zákonem o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským.

13. Pokud se zjistí, že recenze nesplňuje podmínky stanovené v obchodních podmínkách, může prodávající přijmout zmírňující opatření, tj. recenzi odstranit nebo odmítnout její zveřejnění.

14. Pokud se třetí strana (jiný zákazník nebo jiná osoba či subjekt) domnívá, že recenze obsahuje nezákonný obsah, může o tom informovat prodejce na následující e-mailové adrese: e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl . Přihláška by měla obsahovat:

 1. jméno a e-mailovou adresu osoby nebo subjektu, který oznámení podává;
 2. Prohlášení potvrzující dobrou víru osoby nebo subjektu, který oznámení podává, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou správné a úplné.
 3. zdůvodnění, proč je názor nezákonným obsahem;
 4. jasné označení přesného elektronického umístění informací (např. informací, které identifikují nezákonný obsah);
 5. Prodávající zašle žadateli potvrzení o přijetí žádosti, pokud byla uvedena e-mailová adresa žadatele.
 6. Prodávající posoudí žádost do 14 dnů ode dne jejího obdržení, a to objektivně a s náležitou péčí.

15. Rozhodnutí prodávajícího může spočívat v odstranění nebo ponechání recenze v obchodě.

16. Prodávající bezodkladně oznámí (žadateli a osobě, která předložené hodnocení předložila) své rozhodnutí spolu s odůvodněním. Proti rozhodnutí se lze odvolat. Prodávající posoudí odvolání do 14 dnů ode dne jeho doručení.

 

X. Zpracování osobních údajů

1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách www.andrzejkonopka.cz v sekci Ochrana osobních údajů .

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a obsah všech domén prodávajícího jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita. V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.

2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.

3. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.

4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

IdoSell Trusted Reviews
4.92 / 5.00 76 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-12-10
Everything was OK.
2023-11-23
super super super díky
pixel